Insolvenční návrh

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.

Výhody oddlužení oproti exekuci nebo výkonu rozhodnutí

V případě, že dlužník – nepodnikatel není schopen své závazky splácet a nerozhodne se včas pro oddlužení, mohou ostatní věřitelé vymáhat své pohledávky způsoby, jejichž důsledky pro dlužníka budou často velice dramatické – a to pomocí exekuce. Dlužníkovi pak bývá exekvován veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny, tj. dlužníkovi budou prodány všechny nemovitosti, spotřební elektronika, obrazy, auta, vybavení bytu (exekutor bere vše a na zákon se často zapomíná …bohužel).

Exekucí tedy může být postižen i byt příp. dům dlužníka, a to bez náhrady, to znamená, že dlužník se bude muset z bytu, případně domu vystěhovat, a to s celou rodinou. Exekucí mohou být dále postiženy veškeré příjmy (včetně např. důchodu, nemocenské, mateřské, podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace nebo stipendia) dlužníka po odečtení základní stanovené částky.

Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele.

Konkurs je v současné době upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. O prohlášení konkursu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele nebo i dlužníka. Po prohlášení konkursu se dlužník označuje stále jako dlužník a na jeho právním postavení se v zásadě nic nemění. Prohlášením konkursu však přechází oprávnění nakládat s jeho majetkem na soudem ustanoveného insolvenčního správce (účinky nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku), který má za úkol jej zpeněžit v dražbě nebo i jiným způsobem a uspokojit tak pohledávky věřitelů, stejně jako náklady konkursu. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka. Konkurs končí zrušením ze strany insolvenčního soudu, pokud však majetek dlužníka, podnikatele, k uspokojení věřitelů nepostačoval, následuje poté jeho zánik výmazem z obchodního rejstříku.

Perikles solution = život bez dluhů, život bez exekucí.